fbpx
PRIHLÁŠKA 2021
5. ročník denného hokejového kempu HA Slávia Prešov

Kemp je určený pre dievčatá aj chlapcov od 5 do 14 rokov pre začiatočníkov aj pokročilých. 
Hráči budú rozdelení do skupín podľa veku a výkonnosti. Počet účastníkov je obmedzený.

TERMÍNY

1.TERMÍN

OD 5.7.2021 DO 9.7.2021

2.TERMÍN

s odvozom pre Pelikán Hanušovce

OD 12.7.2021 DO 16.7.2021

3.TERMÍN

OD 19.7.2021 DO 23.7.2021

1.TERMÍN

OD 26.7.2021 DO 30.7.2021

Cena kempu zahŕňa

Miesto konania

Zimný štadión PSK aréna, Pavla Horova 33 , 080 01 Prešov

Program tréningového dňa

Pondelok, Streda, Piatok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)
 • 08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)
 1. 09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

 2. 10:30 –  11:00  Desiata

 3. 11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

 4. 12:30 –  13:30  Obed ( teplá strava)

 5. 14:00 –  14:30  Aktívny oddych (strečing)

 6. 14:30 –  15:30  Tréning na ľade

 7. 16:00 –  16:30  Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

Program tréningového dňa

Utorok, Štvrtok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)

  08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)

  09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

  10:30 – 11:00   Desiata

  11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

  12:30 – 13:30   Obed

  14:00 – 16:00   Výlet (Utorok – Opálové Bane , Štvrtok – ZOO Košice)

  16:00 – 16:30   Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

   

Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

CENA KEMPU:

240€ / osoba / 5 dní

RODINNÁ AKCIA :

Druhý člen 200€

ČLENSKÁ AKCIA :

​Členovia HA Slávia Prešov 220€

Záväznú prihlášku vyplňte do 25.06.2021


 Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp 50% z celkovej sumy do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie. Zvyšná suma musí byť uhradená najneskôr 5 dní pred začatím kempu. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.slaviapresov.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Odoslaním prihlášky súhlasíte so všeobecne zmluvnými podmienkami.

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.

Účet: SK84 7500 0000 0040 2406 8948

Kód:  CEKOSKBX

Variabilný symbol: Termín kempu

Poznámka: Meno dieťaťa

Bližšie informácie: 0948 104 601 alebo emailovej adrese: haslaviapresov@gmail.com

Poznámka

Je potrebné so sebou doniesť:

– kópiu karty poistenca

– hokejovú výstroj – nie je nutná 

– športové oblečenie a obuv do telocvične

– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)

Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Galéria kempu

V kempe čaká deti veľa zábavy nielen na ľade. Máme pre deti pripravené množstvo zážitkov a výletov do ZOO Košice a návštevu Opálových baní.
5. ROČNÍK

LETNÝ DENNÝ KEMP 2021

Vyber jednu z možností
Uveďte názov materského klubu, alebo neregistrovaný
Vyber jednu z možností
• Týmto sa zaručujeme, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej, mentálnej a fyzickej stránke zúčastniť sa hokejového kempu, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejového kempu. • Účastník kempu alebo zákonný zástupca účastníka súhlasia zo zverejnením fotografií alebo video záberov z aktivít v kempe na stránke www.pskarena.sk, alebo na facebookovej stránke. Zároveň súhlasia s uvedením fotografií alebo záberov v propagačných materiáloch organizátora kempu. Jedná sa o situácie, kde sú osobne prítomní účastníci kempu. • Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenia ( karanténu , zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe , že by dieťa , jeho rodičia alebo iné osoby , ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie ( napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene , zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia , najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním formulára súhlasíte so všeobecno zmluvnými podmienkami